Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESKA

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eskasklep.pl prowadzony przez  P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (woj. Śląskie), ulica Wolności 350a, wpisane do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206390, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł., NIP: 648 00 00 396, REGON: 003454664.

 2. Definicje:

  1. Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.eskasklep.pl

  2. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 2020 r. 344 t.j.).

  3. Sprzedawca - P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (woj. Śląskie), ulica Wolności 350a, wpisane do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206390, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł., NIP: 648 00 00 396, REGON: 003454664,

  4. Klient - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność́ do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym lub w inny sposób korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę – dalej zwanym Kupującym,

  5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, dalej zwany Kupującym,

  6. Formularz rejestracji - dostępny w Slepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie konta,

  7. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych zamówieniach,

  8. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

  9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2020.1740.t.j.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

  11. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  12. Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup produktu,

  13. Załącznik - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6,

  14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 3. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: eskasklep@gmail.com

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (D.U. 2020.1740.t.j.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.poz. 287.t.j.) Sprzedawca informuje, że w swoich praktykach przestrzega zbioru zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych zwanych kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. 2017.2070. t.j.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://www.eskasklep.pl niezbędny jest komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, system Windows/Linux/OSX, przeglądarka wyświetlająca HTML oraz łącze internetowe.

 2. Kupujący może również składać zamówienia, za pomocą urządzenia mobilnego jak np. tablet lub smartphone, które zdolne jest do wyświetlania stron w internetowych oraz może utrzymywać połączenie internetowe. Do składania zamówień Użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet zależne są od dostawcy usług internetowych, a korzystanie z infrastruktury Sklepu nie wiąże się po stronie użytkownika z dodatkowymi opłatami po stronie Sklepu.

 

§ 3 Warunki złożenia zamówienia

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. W ramach prowadzonego Sklepu, Sprzedawca oferuje sprzedaż Towarów (płyt CD i DVD oraz produktów dodatkowych takich jak np. perfumy) Kupującym, po wcześniejszym dokonaniu przez nich zamówienia.

 3. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Kupującego w momencie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i płacę”. Złożenia zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje Sprzedawca.

 5. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

 6. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Kupującego żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Kupującego) lub braku danego Towaru na stanie.

 8. Realizacja zamówienia dla Towarów rozpocznie się do 48 godzin po złożeniu zamówienia w najbliższy dzień pracujący. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji do 48 godzin po zweryfikowaniu w najbliższy dzień pracujący.

 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, z którymi Kupujący będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się z umową, dokonując wcześniej wyboru formy przesyłki lub dostawy.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, niemniej jednak zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 11. Dla towarów, które znajdują się na stanie magazynowym maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi 3 dni. W przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 4 tygodni. Każdorazowo Kupujący będzie informowany na karcie produktu (przed złożeniem zamówienia) o czasie dostępności oraz realizacji zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć ewentualny czas dostawy realizowanej przez firmę spedycyjną lub kuriera (zazwyczaj do 2 dni). Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 13. W przypadku wysyłki towarów firmą kurierską lub spedycyjną Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania/wysyłki towaru do Kupującego. Kupujący przed złożeniem zamówienia będzie mógł dokonać właściwej formy dostawy jak również zapoznać się z jej kosztami. Łączna cena przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty obejmuje wszystkie koszty, którymi będzie obciążony Kupujący w związku z realizacją umowy.

 14. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za transport, lub wprowadzić specjalne (lepsze) warunki umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

 15. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

 16. Płatność za zamówiony towar może nastąpić na konto Sprzedawcy, gotówką przy odbiorze, za pobraniem, lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

 17. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 4 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę zgłaszając reklamacje za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie adres: P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800, woj. Śląskie), ulica Wolności 350a, z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru. Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Sklepu. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie.

 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 6. W przypadku żądania Kupującego wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat.

 8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt, na adres kontaktowy Sprzedawcy w Polsce: P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800, woj. Śląskie), ulica Wolności 350a. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

 10. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski.

 11. Informacja o objęciu towaru gwarancją jest prezentowana na Stronie Sklepu Internetowego

 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, szczegółowa informacja o jej warunkach, a także jej treść, będą zawarte w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dołączone do produktu.

 13. Procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji klient może przeprowadzić także za pośrednictwem Sprzedającego.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który jest Konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020.1740.t.j.), który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Kupujący może przesłać emailem na adres: eskasklep@gmail.com, osobiście lub listownie na adres: P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800, woj. Śląskie), ulica Wolności 350a, z dopiskiem „Zwrot”.

 3. Dla ułatwienia prawa realizacji do odstąpienia od umowy, Kupujący może skorzystać z oświadczenia, które dostępne jest w tym miejscu: Formularz zwrotu

 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci Kupującemu całkowitą kwotę zakupionych Produktów oraz koszt wysyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostępnej w danej ofercie. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na numer bankowy wskazany przez Kupującego w Formularzu zwrotu.

 6. Koszty przesyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 7. Jeżeli umowę zawarto z Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (D.U.2020.1740.t.j.) poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Na podstawie art. 38 ustawy Prawa konsumenta (D.U. 2020.287.t.j.) brak prawa odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. płyty CD i DVD), jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 10. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020.1740.t.j.) osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

§ 7 Dane osobowe

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej eskasklep.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 1. W celu realizacji zamówienia Kupujący składając zamówienie w Sklepie internetowym dobrowolnie i samodzielnie podaje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta lub umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) osoby, której dane dotyczą.

 2. Sklep przetwarza również dane Kupujących w następujących celach:

  • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

  • w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

  • marketingowych Sprzedawcy oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

  • przekazania danych osobowych do Banku PeKao S.A. („Bank”) w związku z:

   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   • przekazania danych osobowych do Blue Media S.A. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Blue Media S.A. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Płatoności Shoper”i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Blue Media S.A. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Kupującego w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz adres dostawy osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Kupujący ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

 6. Kupujący może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Kupujący ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Kupujący może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Sprzedawcę oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Kupujący w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

 9. Kupujący może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Kupujący w każdej chwili zgodę tę może wycofać.

 10. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Kupujący może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 11. Sprzedawca będzie przechowywać dane osobowe Kupującego:

  • w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Kupującego;

  • w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

  • w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 12. Szczegóły ochrony danych Kupującego znajdują się w Polityce prywatności.

 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3 Regulaminu dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  • PeKao S.A.

  • Blue Media S.A.

W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu przekazania tych danych osobowych do Blue Media S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Kupującego płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych do Blue Media S.A. w związku z możliwością zaproponowania Kupującemu dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Blue Media S.A. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Płatoności Shoper” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Blue Media S.A.

 

§ 8 Zmiana Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego (D.U.2020.1740.t.j.) oraz ustawy o Prawach Konsumenta (D.U. 2020.287.t.j.).

 3. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do poza sądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl